Algemene voorwaarden

Artikel 1 begripsomschrijvingen

1.1 Spant!: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatiatiemaatschapij Spant B.V. handelend onder de naam Spant! gevestigd te Bussum.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Spant!
1.3 Evenement: de activiteit van opdrachtgever waarvoor Spant! zaalruimte en (eventueel) bijkomende diensten ter beschikking stelt.
1.4 Brochure: informatiemap van Spant! voorzien van een uigebreide map “algemene informatie” ter zake de door Spant! te hanteren prijzen.
1.5 Evenementsom: de tussen Spant! en opdrachtgever overeengekomen prijs waarvoor het gehele evenement door Spant! wordt uitgevoerd, exclusief de kosten van de zaalhuur.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opties daaronder begrepen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten met betrekking tot het door Spant! uit te voeren evenement.
2.2 Partijen kunnen van deze voorwaarden alleen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Spant! voor de uitvoering waarvan derden betrokken moeten worden.2.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opties daaronder begrepen, opdracht-bevestigingen en/of overeenkomsten van Spant!, ongeacht een eventuele (verdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Spant! wijst de door opdrachtgever gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden uitdrukkelijk af.

Artikel 3 optie

3.1 Spant! kan aan opdrachtgevers telefonisch dan wel schriftelijk een optie verlenen.
3.2 Deze optie verloopt na afloop van de overeengekomen optietermijn.
3.3 Is géén termijn overeengekomen dan verloopt de optie na verloop van drie weken gerekend vanaf de datum waarop de optie is genomen.
3.4 In afwijking van de artikelen 3.2 en 3.3 is Spant! te allen tijde gerechtigd de (resterende) optietermijn te verkorten tot 24 uur.
3.5 Indien de optie definitief is geworden is de annuleringsregeling van artikel 16 van toepassing.

Artikel 4 offerte/brochure

4.1 Na het definitief worden van de optie wordt aan opdrachtgever ter invulling van het evenement een offerte en/of brochure verzonden. In deze offerte worden in elk geval de bijkomende diensten omschreven.
4.2 De offerte en/of brochure is vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Offertes en/of brochures hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeldt.
4.3 Beschrijvingen in offertes/brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen Spant! nimmer binden.
4.4 Kennelijke fouten in de offerte/brochure binden Spant! niet.
4.5 Elke afwijking of toevoeging aan de offerte en/of brochure van Spant! op initiatief van opdrachtgever, behoeft de nadrukkelijk schriftelijke toestemming van Spant! Spant! behoudt zich het recht voor dergelijke afwijkingen en/of toevoegingen extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Spant! behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Spant! is hierdoor nimmer tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 5 overeenkomst

5.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging getekend retour heeft gezonden aan Spant!, dan wel op het moment dat Spant! met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 6 uitvoering van de overeenkomst

6.1 Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de werkzaamheden moeten worden gewijzigd of aangevuld, dan passen partijen de overeenkomst in onderling overleg aan.
6.2 Indien een in 6.1 genoemde wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft licht Spant! opdrachtgever hierover ten tijde van het overleg in.
6.3 Spant! heeft het recht om bij een wijziging of aanvulling van een overeenkomst waarbij een vast bedrag is afgesproken, dit bedrag aan de wijziging/aanvulling aan te passen.
6.4 Artikel 6.3 is niet van toepassing in geval de wijzing of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Spant! kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 huurtijd

7.1 Indien opdrachtgever het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn niet (volledig) heeft ontruimd, is Spant! gerechtigd het gehuurde te ontruimen. Kosten voortvloeiende uit deze ontruiming komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
7.2 Onverminderd artikel 7.1 is Spant! gerechtigd over de periode waarin de zaalruimte langer dan de huurtermijn bezet is geweest, bij opdrachtgever huur in rekening te brengen.

Artikel 8 wijzigingen aan het gehuurde

8.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan wezenlijke verandering-
en aan het gehuurde aan te brengen.
8.2 Opdrachtgever is verplicht tijdig, dat wil zeggen voor afloop van de huurtermijn, en voor eigen rekening eventueel aan het gehuurde aangebrachte (niet wezenlijke) veranderingen, borden, posters et cetera te verwijderen.
8.3 In geval van overtreding van artikel 8.2 is Spant! gerechtigd de door haar te maken kosten van herstel op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 catering/kurkengeld

9.1 Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verplicht de catering af te nemen van Spant! of een door Spant! aan te wijzen derde.
9.2 Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van de in artikel 9.1 genoemde catering, is Spant! gerechtigd opdrachtgever daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 10 apparatuur

10.1 Audio-visuele apparatuur, verlichting, decors en decoraties, en overige apparatuur wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door opdrachtgever gehuurd van Spant! Bediening vindt plaats door werknemers van Spant!
10.2 Indien opdrachtgever in afwijking van artikel 10.1 gebruik maakt van apparatuur van opdrachtgever en/of derden, is Spant! gerechtigd opdrachtgever daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.
10.3 Spant! is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van niet door Spant! ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 11 fotografie, film en geluidsopnamen

11.1 Opdrachtgever heeft voor het fotograferen voor commerciële doeleinden, alsmede voor het maken van film- en geluidsopnamen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spant! nodig.

Artikel 12 overige verplichtingen opdrachtgever

Algemeen
12.1 Opdrachtgever is verplicht aan Spant! tijdig alle informatie te verschaffen welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van het evenement van belang kan zijn.
12.2 Opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen van Spant!, haar werknemers en/of derden betrokkenen bij de uitvoering van het evenement na te leven.
12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spant! in het gehuurde brandgevaarlijke of giftige stoffen te gebruiken of aanwezig te laten zijn, gebruik te maken van materialen, machines of overige zaken die gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, dan wel dusdanige situaties te creëren waardoor gevaar voor personen of zaken ontstaat.
12.4 Onverminderd artikel 12.3 is Spant! gerechtigd om voor een specifiek evenement bepaalde aanvullende veiligheidseisen te stellen. Deze eisen worden voorafgaand aan het evenement aan opdrachtgever toegezonden en dienen vóór aanvang van het evenement getekend door Spant! retour te zijn ontvangen.

Nooduitgangen e.d.
12.5 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen te blokkeren of weg te nemen.

Vergunningen
12.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle voor het evenement noodzakelijke vergunningen.

Uitvoeringsrechten Buma/Stemra
12.7 Onverminderd artikel 12.5 draagt opdrachtgever, indien voor het evenement noodzakelijk, zorg voor het verkrijgen van de noodzakelijke uitvoeringsrechten, alsmede voor de afdracht van alle aan deze rechten verbonden kosten.
12.8 Opdrachtgever vrijwaart Spant! nadrukkelijk en onvoorwaardelijk van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit artikel 12.6.

Artikel 13 weigeren toegang

13.1 Spant! is te allen tijde gerechtigd individuele personen de toegang te weigeren.

Artikel 14 klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen direct en ter plekke bij de verantwoordelijke medewerkers van Spant! te worden gemeld. Indien dit niet mogelijk is, dienen klachten binnen 8 dagen na het bekend worden ervan schriftelijk aan de directie van Spant! te worden medegedeeld.
14.2 Na verloop van de in het vorige artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij een termijn in een specifiek geval naar oordeel van Spant! verlengd moet worden.

Artikel 15 prijs, betaling en klachten factuur

15.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW.
15.2 Spant! is gerechtigd van opdrachtgever een voorschot voor het evenement te verlangen.
15.3 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Spant! te zijn ontvangen. De betalingstermijn geldt als fatale termijn, zodat opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is.
15.4 Klachten ter zake de factuur dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na factuurdatum door Spant! te zijn ontvangen.
15.5 Het staat Spant! vrij de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van opdrachtgever.
15.6 Indien betaling na de in artikel 15.3 genoemde termijn geschiedt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de rente als volle maand aangemerkt.
15.7 In geval van niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van één van de andere verplichtingen van opdrachtgever heeft Spant! het recht om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
15.8 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de factuurbedragen welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.
15.9 Onverminderd vorenstaande kan Spant! bij niet tijdige betaling de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de overschrijding van de betalingstermijn zulks rechtvaardigt. Opdrachtgever is alsdan de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 16 annulering

16.1 Geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekende brief geschieden. Als annuleringsdatum wordt aangehouden de datum waarop ter zake de brief door Spant! voor ontvangst is getekend.
16.2 In geval van annulering is opdrachtgever in elk geval de volledige kosten van de zaalhuur aan Spant! verschuldigd, alsmede € 100,– administratiekosten.
16.3 Indien de annulering vanaf 6 maanden vóór het evenement plaatsvindt is opdrachtgever naast de volledige kosten van zaalhuur en de administratiekosten het navolgende aan Spant! verschuldigd:
– bij annulering tussen 6 en 3 maanden vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 30% van de evenementsom verschuldigd;
– bij annulering tussen 3 en 2 maanden vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 60% van de evenementsom verschuldigd;
– bij annulering tussen 2 en 1 maand vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 85% van de evenementsom verschuldigd en
– bij annulering vanaf 1 maand vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 100% van de evenementsom verschuldigd.

Artikel 17 overmacht

Spant!
17.1 Spant! komt naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, een beroep op overmacht toe in geval sprake is van buitenkomende oorzaken, werkstakingen daar onder begrepen, waarop Spant! geen invloed heeft kunnen uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

Opdrachtgever
17.2 Opdrachtgever kan zich in elk geval niet op overmacht beroepen in geval een spreker niet verschijnt of de te verwachten bezoekers- of deelnemersaantallen tegen vallen en in overige vergelijkbare gevallen. Opdrachtgever dient zelf voor verzekering van dergelijke risico’s zorg te dragen.

Artikel 18 ontbinding van de overeenkomst

18.1 Een overeenkomst tussen Spant! en opdrachtgever kan worden opgeschort, dan wel onmiddellijk worden ontbonden in de navolgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Spant! omstandigheden ter kennis komen die Spant! goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, meer in het bijzonder indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet.
– indien Spant!, opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit, dan wel is onvoldoende, ondanks sommatie.
18.2 In de gevallen genoemd in artikel 18.1 is opdrachtgever gehouden de overeengekomen annuleringskosten te voldoen, onverminderd het recht van Spant! om schadevergoeding te vorderen.
18.3 Indien zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Spant! aan de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Spant! bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
18.4 Indien een situatie als in artikel 18.3 zich voordoet verplicht Spant! zich om binnen 48 uur na dat de situatie Spant! bekend is geworden, opdrachtgever schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte te stellen.
18.5 Spant! is voorts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de overeenkomst is aangegaan met een tussenpersoon die de identiteit van de bij het evenement betrokken persoon /personen niet aan Spant! bekend heeft gemaakt, terwijl Spant! deze persoon of personen om haar moverende redenen niet in Spant! wenst te laten optreden, dan wel in geval na het aangaan van de overeenkomst sprake blijkt te zijn van een evenement dat door Spant! om haar moverende redenen, op grond van lokale regelgeving of de openbare orde, niet in Spant! kan plaatsvinden.
18.6 Indien een situatie als genoemd in artikel 18.5 zich voordoet is opdrachtgever niet gerechtigd tot enige schadevergoeding, terwijl in geval van opzet van opdrachtgever deze annuleringskosten aan Spant! verschuldigd is.

Artikel 19 aansprakelijkheid

19.1 Spant! is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld aan de zijde van Spant!, haar medewerkers of door Spant! ingeschakelde derden.
19.2 De schade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Spant! gedane uitkering.
19.3 Indien de in artikel 19.2 genoemde verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of de schade niet onder de dekking van de verzekering valt, is de schade beperkt tot twee keer het bedrag welk opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan Spant! diende te voldoen/heeft voldaan.
19.4 Spant! is niet aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving, onkosten en dergelijke).
19.5 Artikel 19 is niet van toepassing indien sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Spant!, haar medewerkers of de door Spant! ingeschakelde derden.

Artikel 20 geschillen

20.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Spant! is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52184366. Een kopie is kosteloos op te vragen bij Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3 te Bussum.