MVO verklaring

Spant voldoet of wil voldoen aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu-duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Bert Dijkstra
Green Key coördinator

Bussum, 4 april 2017